Paropsis atomaria

Paropsis atomaria Eucalyptus Tortoise Beetle

Eucalyptus Tortoise Beetle photographed on Eucalyptus moluccana.